İdare Hukuku

 Kamu hukukunun bir alt dalı olan idare hukuku, idarenin teşkilatını, yetki ve görevlerini, bireylerin haklarının ihlaline karşı bireysel çözümleri benimseyen kuralları ifade eder. Bu kurallar devlet ile bireyler arasındaki hukuki düzenlemeleri içerip, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlar. Anayasamızda belirtildiği üzere idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu bağlamda müvekkillerimize idarenin eylem- eylemsizliklerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda yargılama boyutunda verdiğimiz hizmetler şunlardır:

  • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması
  • İdarenin Düzenleyici İşlemlerine Yönelik İptal Davaları
  • İdarenin Memurlar ile Alakalı Olan Disiplin Cezalarının İptali Davaları
  • Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları
  • Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları
  • Müvekkil Aleyhine Düzenlenen Para Cezası, İzin Ruhsat İptali Gibi Her Türlü İdari İşleme Karşı İptal Ve Tazminat Talepli Davalar
  • Belediye Cezaları İçin Açılan İptal Davaları